Standardy badań w Centrum

Standardy badań testowych

w Centrum Psychoterapii i Diagnostyki Psychologicznej

 

1. Standardy obowiązują od 13 września 2012 roku i dotyczą badań diagnostycznych przeprowadzanych w Centrum Psychoterapii i Diagnostyki Psychologicznej.

2. Standardy dotyczą doboru metod testowych i eksperymentalno-klinicznych w zależności od wstępnego rozpoznania.

3. Rozpoczynając od punktu „5” wymienia się metody niezbędne do użycia oraz uzupełniające, z których może skorzystać diagnosta podczas przeprowadzania badania.

4. Dla każdej grupy hipotez diagnostycznych wymieniono metody, które powinny być każdorazowo zastosowane podczas procesu diagnostycznego. Wymieniono również metody, które mogą być zastosowane opcjonalnie, w zależności od decyzji diagnosty.

5. Metody zalecane w diagnozie psychologicznej:

 

Hipoteza diagnostyczna/

rozpoznanie wstępne

Metody niezbędne

Metody dodatkowe

Proces otępienny

-MMSE

-Test Rysowania Zegara

-Montrealska Skala Oceny
Funkcji Poznawczych MoCA

-Kalifornijski Test Uczenia Językowego CVLT

 

-Frontal Assessment Battery

-Hachinsky Ischemic Scale

-Próby kliniczne z Zeszytów
Łuckiego
-Bostoński Test Afazji
- Skala Pamięci Choynowskiego

- TPW BENTONA
-Kolorowy Test Połączeń CTT

 

 

Zaburzenia psychotyczne
i schizofrenia

-MoCAtest

-Próby wyłączania

-Piktogram

-TFZ Reya

 

 

 

- TPW Bentona

- MMPI-2
- Kolorowy Test Połączeń CTT
- Kalifornijski Test Uczenia
Językowego CVLT

Zaburzenia osobowości

- MMPI-2

- Wywiad Kliniczny SCID II

-WAIS-R

-Test Łączenia Punktów

-TFZ Reya

-WSCT

 

Zaburzenia lękowe
i adaptacyjne

-Kolorowy Test Połączęń CTT

-TFZ Reya

-MMPI-2

-Skala Depresji Becka

 

-WSCT

-TPW Bentona

-Wywiad kliniczny SCID II

Zaburzenia nastroju

-Skala Depresji Becka

-MMPI -2

-Kolorowy Test Połączeń CTT

-Skala Hipomanii

 

- Wywiad kliniczny SCID II
-Skala Depresji Hamiltona

Zaburzenia o podłożu organicznym/uszkodzenia mózgu

- WAIS-R - podtesty

-Kolorowy Test Połączeń

-TFZ Reya

-Kalifornijski Test Uczenia
Językowego CVLT

- Skala Pamięci Choynowskiego - podskale

-MoCAtest

- Bostoński Test Afazji

- Badanie neuropsychologiczne
z użyciem Albumów Łuckiego

-Test Bentona
-Test Bender-Gestalt
- Frontal Assessment Battery

 

WRSJA PDF. DO POBRANIA

JoomShaper